Introducció

El present avís legal i Condicions d’ús, regeixen l’accés, navegació, ús i utilització del lloc web.

Dades del titular

En compliment de l’article 10 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’exposen les dades identificatives de la pàgina Web.

 • Denominació Social: Col·legi Nostra Senyora De La Consolació (Alaró), en endavant, el centre
 • Domicilio social: Carrer Sant Roc, núm. 2, de Alaró, província de Illes Balears, codi postal 07340
 • C.I.F. número: R0700353F
 • Direcció de correu electrònic: director@consolacioalaro.com           
 • Telèfon de contacte: 971 51 03 55

Condicions d’us

La utilització d’aquest Lloc web implica l’acceptació del present Avís legal i Condicions d’Ús. Tota persona que utilitzi el lloc web se li atribueix la condició d’Usuari, sense perjudici de les diferents consideracions en funció de la seva activitat en ella. L’usuari haurà de llegir periòdicament el present Avís legal i Condicions d’Ús del lloc web, atès que podrien sofrir modificacions o actualitzacions en qualsevol moment i sense previ avís, de caràcter legislatiu, en el disseny, en la presentació i/o configuració d’aquest lloc, així com alguns o tots els serveis, per qualsevol motiu legítim.

Condicions d’accés i utilització de la Web

L’accés al Lloc web per l’usuari té caràcter lliure, i en general gratuït.

L’accés i utilització del lloc no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris, encara que també existeix una zona privada.

L’accés als Continguts i ús dels Serveis oferts a través d’aquesta Lloc web, quedes sotmès a les següents normes:

 1. L’usuari accedeix a fer un ús correcte d’aquest lloc web i dels serveis que ofereix, amb total subjecció a la Llei, als bons costums, al present Avís legal i a les condicions d’ús.
 2. Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest lloc web.
 3. La informació que proporciona l’usuari al Centre haurà de ser veraç. L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que faciliti en l’emplenament dels diferents formularis.
 4. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i que poguessin causar al centre o a tercers perjudicis per la informació proporcionada.
 5. No podrà utilitzar-se aquest lloc web i/o els seus continguts amb la intenció o fi de lesionar o danyar els drets o interessos del centre, d’altres Usuaris o de tercers.
 6. No podran realitzar-se activitats que resultin contràries a la Llei, la moral, l’ordre públic o els bons costums generalment acceptades.
 7. L’usuari haurà d’actuar sense falsejar la teva identitat o suplantar la d’un tercer.
 8. No haurà de distribuir-se ni gestionar continguts que incloguin codis maliciosos o altres programes informàtics que puguin interrompre, destruir o danyar el funcionament de qualsevol aplicació, equipo informàtic o sistema de telecomunicacions.
 9. No podran realitzar-se activitats que danyin, deteriorin o inutilitzin aquest Lloc web, els seus Continguts o Serveis i els equips, sistemes i xarxes que els donen suport, ni accedir o intentar accedir indegudament a aquells apartats als quals no tingui accés, ni interrompre, interceptar, manipular o perjudicar l’ús dels serveis per altres Usuaris.
 10. No es podrà modificar, eliminar o manipular els símbols existents en aquest Lloc web que reflecteixin drets de propietat intel·lectual o industrial del centre de tercers o els dispositius tècnics establerts per a la identificació o protecció de continguts, ni alterar, retirar o manipular aquests de cap manera.

Clàusula d’exempció de responsabilitat i submissions

La present Web desenvolupada pel centre, ofereix accés a informació, notícies, activitats i serveis que el centre consideri d’interès per als usuaris.

L’usuari assumeix tota la responsabilitat per l’ús i la utilització correcta d’aquest lloc web, dels seus continguts i serveis. En concret, a títol merament enunciatiu, el centre no assumeix cap responsabilitat en els següents àmbits:

 1. Els enllaços d’aquest lloc web a pàgines externes sobre les quals el centre no té cap control.
 2. La disponibilitat en el funcionament d’aquest lloc web, els seus continguts i serveis.
 3. La infracció de la legislació vigent per part de l’usuari o de tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual o industrial que siguin titularitat d’altres persones o entitats.
 4. L’existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic maliciós que pogués causar danys al sistema informàtic de l’usuari o de tercers. Correspon a l’usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements.
 5. L’accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o en el seu cas, la intercepció, eliminació, alteració, modificació o manipulació dels missatges i comunicacions de qualsevol classe que dites terceres poguessin realitzar.
 6. L’exactitud, veracitat, actualitat i utilitat dels continguts i serveis oferts i la utilització posterior que d’ells es faci un ús.
 7. Els danys produïts a equips informàtics i d’usuaris durant l’accés a aquest lloc web quan tinguin el seu origen en fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
 8. Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major;
 9. La veracitat i licitud de la informació que ens aporti l’usuari en els formularis per a l’accés i utilització dels continguts o serveis oferts per aquest lloc web. En qualsevol cas, l’usuari estarà obligat a notificar-nos de manera immediata qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en aquests formularis com, per exemple, el robatori, extraviament, o accés no autoritzat, a fi de procedir a la seva cancel·lació.
 10. Les condicions addicionals i/o acords privats celebrats entre l’usuari i els professionals els serveis dels quals s’ofereixen a través del Lloc web, en el seu cas.

El centre declina tota responsabilitat per les conseqüències que poguessin derivar-se de l’accés efectuat des de jurisdiccions fora d’Espanya, on la distribució i/o publicació dels continguts d’aquest lloc web, poguessin ser contraris a la normativa existent en aquest país.

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi la Pàgina Web del centre, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals de Inca – Illes Balears – Espanya.